Povratak
Savjetnik za proizvode Skladište

Upute o EURO zamjenskoj paleti

EURO zamjenska paleta je drvena četverostazna ravna paleta koja se može ponovno koristiti; izrađena je, ispitana na kvalitetu i označena u skladu sa sljedećim odredbama.

Oznaka

EURO zamjenske palete moraju na kockama na objema uzdužnim stranama imati sljedeći znak:

 • Na desnoj kocki zaštićeni znak EUR
 • Na srednjoj kocki ISPM15 prema IPPC odredbi te oznaka željeznice koja izdaje dozvolu te kôd proizvođača
 • Na lijevoj kocki žig European Pallet Association EPA
EUR zamjenske palete s oznakom kvalitete EPAL wt$
EUR zamjenske palete s oznakom kvalitete EPAL wt$
EUR zamjenske palete s oznakom kvalitete EPAL wt$
EUR zamjenske palete s oznakom kvalitete EPAL wt$

Kôd proizvođača 000-0-00 u prvoj grupi označava (brojke/slova) odobrenog proizvođača, u drugoj grupi posljednju brojku u godini proizvodnje te mjesec proizvodnje.

 • Standardni položaj čavala
 • Skošene podne daske
 • Ne stvara se plijesan
 • Sve EURO zamjenske palete ispitane prema EPAL-u imaju kopču s EPAL znakom kvalitete
 • Nakon izvršenog popravka EURO zamjenske palete koje su ispitane prema EPAL-u dobivaju specijalni EPAL čavao za označavanje popravka
 • Oznake moraju biti u potpunosti zapečene.

Dopuštene vrste drva

Crnogorično drvo (1)


jela

smreka

bor

Bjelogorično drvo

meko drvo

joha

breza

topola (1) + (2)

Bjelogorično drvo

tvrdo drvo

hrast

jasen

bukva

brijest

akacija

javor

platana

pitomi kesten

(1) Kod crnogoričnog drva i topole širina godova, mjereno na 10 godova, u prosjeku ne smije iznositi više od 7 mm.

(2) Nije dozvoljeno za poprečne daske.

Druge vrste drva dozvoljene su samo ako imaju minimalno ista mehanička svojstva kao i vrste navedene u tablici. Drveni materijali (minimalna gustoća od 600 kg/m³) dopušteni su samo za različite elemente.

Kvaliteta drva

U drvu ne smije biti nikakvih tragova sredstava za zaštitu drva.
Nije dopušteno:

 • truljenje (plijesan, gljiva, suhi trulež)
 • uklopci u koru
 • aktivan napad insektima

Sve daske moraju se sastojati od jednog komada. Na utovarnoj i podnoj površini palete daske moraju biti neblanjane.

Sadržaj vlage

Vlaga u drvu ne smije prelaziti 22% težine suhog drva.

ISPM 15

Od 01.01.2010. godine sve novo proizvedene EURO zamjenske palete obrađuju se u skladu s ISPM 15. EURO zamjenske palete obrađene u skladu s ISPM 15 prepoznaju se po žigovima na obje srednje kocke na uzdužnoj strani. Moguć je i žig u skladu s ISPM 15 na obje srednje kocke na uskoj strani.

Nosivost

Rubovi stabla

Kad se koristi hrastovo drvo, rubovi stabla nisu dopušteni. Kod drugih vrsta drva rubovi su stabla dopušteni na 2 ruba svakog dijela, pod uvjetom da nemaju koru, da se nalaze s gornje strane i da ukoso mjereno ne prelaze 15 mm. Nisu dopušteni kod poprečnih dasaka, srednjih podnih dasaka i na vanjskim rubovima rubnih pokrovnih i podnih dasaka.

EURO zamjenska paleta u slučaju slaganja u regalu ili na vilici podnog transportera konstruirana je za sljedeće terete:

 • 1000 kg, (nazivno opterećenje) ako nije važno kako je teret raspodijeljen po površini palete
 • 1500 kg, ako je teret ravnomjerno raspodijeljen po površini palete
 • 2000 kg, ako teret u kompaktnom obliku cijelom površinom i ravnomjerno leži na cijeloj površini palete

U naslaganom stanju dodatno opterećenje donje palete iznosi maks. 4000 kg, ako se nalazi na ravnoj, horizontalnoj i krutoj površini te ako teret naliježe horizontalno i punom površinom.

Kriteriji za zamjenu

Ako EURO zamjenske palete imaju jedno ili više sljedećih oštećenja, ne mogu se zamijeniti i treba ih popraviti prema odredbama UIC tehničkog lista 435-4.


Loše opće stanje:

 • Nosivost više nije osigurana (trošne, trule, jako cijepanje).
 • Onečišćenje je takvo da se teret koji se na njih tovari prlja.
 • Jako cijepanje na više kocaka.
 • Očito su korišteni nedopušteni elementi (npr. pretanke daske, preuske kocke).

Odredbe za popravljanje

Podna ili pokrovna rubna daska rascijepana je na način da se vidi više od tijela čavla ili vijka.

EUR zamjenske palete s oznakom kvalitete EPAL wt$

Nema oznake EUR s desne strane ni oznake željeznice s lijeve strane.

EUR zamjenske palete s oznakom kvalitete EPAL wt$

Nedostaje jedna ili više dasaka.

EUR zamjenske palete s oznakom kvalitete EPAL wt$

Nedostaje jedna kocka ili je tako rascijepana da se vidi više od jednog čavla.

EUR zamjenske palete s oznakom kvalitete EPAL wt$

Jedna je daska pukla poprečno ili ukoso.

EUR zamjenske palete s oznakom kvalitete EPAL wt$

Više od dviju podnih ili pokrovnih rubnih daski su tako rascijepane da se vidi više od jednog tijela čavla ili vijka.

EUR zamjenske palete s oznakom kvalitete EPAL wt$

EURO zamjenske palete koje ne odgovaraju stanju koje je propisano u kriterijima za zamjenu treba popraviti u skladu s UIC 435-4. Popravak EURO zamjenskih paleta moguć je samo uz EPAL licencu. Koristiti se smiju samo dijelovi točnih dimenzija prema UIC 435-2 i UIC 435-4. Popravljena EURO zamjenska paleta nakon popravka opet mora imati iste tehničke karakteristike kao i nova EURO zamjenska paleta.

Naše najbolje kategorije iz ovog savjetnika