Povratak
Savjetnik za proizvode Okoliš

Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima

Uputa: sljedeće dodatne informacije o »skladištenju zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima« temelje se na njemačkim zakonima i uredbama.
Obratite pozornost na specifične pokrajinske propise i odredbe koje se odnose na Vas. Detaljnije informacije možete dobiti od nadležnog tijela.

Opće pravne osnove i definicije

Propisno skladištenje tekućina koje ugrožavaju vode

Rukovanje opasnim tvarima i njihovo i skladištenje u načelu predstavlja veliku potencijalnu opasnost. Za zaštitu ljudi i okoliša u pogonima u kojima se radi s opasnim tvarima treba primjenjivati posebne zahtjeve nacionalnog zakonodavstva (BetrSichV, TRbF, GefStoffV, WHG, VAwS, itd.).

Zakon o gospodarenju vodama (WHG)

Obaveza skrbljenja iz Zakona o gospodarenju vodama (WHG) kaže da su određene mjere dopuštene samo ako na temelju ljudskog iskustva nije vjerojatno da će time doći do negativnih promjena vode. U čl. 62 i čl. 63 Zakona o gospodarenju vodama regulirani su zahtjevi za rukovanje tvarima koje ugrožavaju vode i utvrđivanje kvalifikacije postrojenja za skladištenje, punjenje i pretovar.

Zakon o zaštiti na radu (ArbSchG)

Čl. 3: »Poslodavac mora poduzeti potrebne mjere iz Zakona za zaštitu na radu (…).« »Poslodavac (…) nadalje mora staviti potrebna sredstva na raspolaganje.«


Čl. 13: »Za ispunjavanje obveza uz poslodavca su odgovorne i osobe koje je on pismeno ovlastio.«

Postavljanje i skladištenje

Spremnici u kojima se skladište zapaljive ili nezapaljive tekućine koje ugrožavaju vode moraju biti osigurani od curenja odgovarajućim prihvatnim koritima (zaštita podzemnih voda).
Prihvatno korito mora moći prihvatiti sadržaj najvećeg spremnika (min. 10% uskladištene količine).

Primjer:

Prihvatno korito za skladištenje 2 bačvi po 200 l
10% = 40 l
najveća posuda = 200 l
potrebni prihvatni volumen
korito = 200 l

PAŽNJA: kad se skladišti u područjima zaštite voda (ako je to dopušteno), mora se moći zadržati cijela uskladištena količina (100%).

Postojanosti

Otpornost na koroziju materijala korištenih u prihvatnom koritu te njihova kompatibilnost s uskladištenim tvarima moraju se osigurati i dokazati.


UPUTA: ako u pregledima postojanosti nema podataka, materijal prihvatnog korita može odgovarati materijalu spremnika za skladištenje.

Čelična prihvatna korita

Mogu se koristiti za zapaljive (visina korita 500 mm) tekućine i tekućine koje ugrožavaju vode.

Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima wt$

Prihvatna korita od polietilena

Mogu se koristiti za tekućine koje ugrožavaju vode te za kiseline i lužine; ne mogu se koristiti za skladištenje zapaljivih tekućina.

Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima wt$

Zajedničko skladištenje

U slučaju zajedničkog skladištenja u/na prihvatnim koritima, uz zabrane zajedničkog skladištenja treba uzeti u obzir i datost da se iznad korita ne skladište tvari koje mogu reagirati jedne s drugima u slučaju kontakta.
Pritom ovdje ne treba obratiti pozornost samo na postojanosti već, posebno kod prihvatnih posuda od polietilena, i na moguće egzotermne reakcije. Vrućina koja na taj način nastaje narušava statiku prihvatnog korita.

Rukovanje prihvatnim koritima

Nužnost uporabe prihvatnih korita zbog zakonskih propisa i odgovarajućih uredbi ne dolazi u pitanje. Tijekom korištenja potrebno je obratiti pozornost na sljedeća pravila:

 • Prihvatna korita smiju se postavljati samo na ravne površine zaštićene od kiše. O prostornim uvjetima ovisi je li potrebna i zaštita od sudaranja.
 • Posude treba na koritima skladištiti na način da ne strše izvan korita. Time se sprječava padanje, a u slučaju propuštanja osigurava se prihvat tekućina koje cure.
 • Ako se puni iz posude na koritu, treba paziti da se ispusni otvor nalazi iznad korita. Ako to zbog dimenzija posude nije moguće, potrebno je koristiti prednji spremnik. Propuštanja do kojih dođe zbog propusnosti slavine te tekućine koje naknadno kaplju na taj će se način sigurno prihvatiti.
 • Ako nije osigurana visina za punjenje u male posude ili tekućina nije viskozna, preporučuje se uporaba povišene, nagnute površine za postavljanje.

Obveze korisnika

U Smjernici o čeličnim koritima (STAWA-R) definirane su obveze korisnika:

 • Korisnik je odgovoran za namjensku uporabu
 • Održavanje
 • U prihvatnom koritu ne smije biti vode i prljavštine
 • Oštećenja površinske zaštite potrebno je odmah ukloniti (korozija)
 • Redovite provjere (min. 1x tjedno)
 • Stanje prihvatnog korita (mrežaste rešetke) potrebno je svake 2 godine provjeravati vizualnom provjerom
 • Rezultat treba zabilježiti u zapisniku te ga predočiti na zahtjev tijela zaduženog za vodno gospodarstvo

Klasifikacija opasnih tvari u razrede ugrožavanja voda

nwg: ne ugrožava vode

novo*: općenito ugrožava vode, npr. krute mješavine i određene plutajuće tekućine (gnojovka, gnojnica, silaža ili otpad)

WGK 1: tvari koje slabo ugrožavaju vode

WGK 2: tvari koje (značajno*) ugrožavaju vode

WGK 3: tvari koje jako ugrožavaju vode
(* prema planiranoj Uredbi o postrojenjima za rukovanje tvarima koje ugrožavaju vode – VAUwS)

Ako nije klasificirana, korisnik mora sam klasificirati tvar.

Dozvole za prihvatna korita

 • Izjava o sukladnosti (ÜHP) potvrđuje da prihvatno korito ispunjava zahtjeve Smjernice o čeličnim koritima (STAWA-R)
 • TÜV ili slična ispitna ustanova provjerava prvi i svaki sljedeći put je li proizvođač specijalizirana tvrtka u smislu Zakona o gospodarenju vodama
 • STAWA-R vrijedi za nepokrivena čelična korita volumena do maks. 1000 l
 • Drugi sustavi za skladištenje, npr. od plastike, moraju imati dozvolu za primjenu općih tehnika i proizvoda u građevini instituta DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin)
Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima wt$

Sustavi čeličnih korita

Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima 711
Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima 675
Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima 677
Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima wt$

Sustavi plastičnih korita

Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima 646
Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima 677
Skladištenje zapaljivih tvari i tvari koje ugrožavaju vode u prihvatnim koritima 673
Naši najbolji proizvodi iz ovog savjetnika
Relevantno
Količina proizvoda: 2